ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΕ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΕ

Αναλαμβάνουμε τις μελέτες που απαιτούνται κατά την ανάπτυξη ενός έργου ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναλαμβάνει:

 

   •   Προκαταρκτική αξιολόγηση του προτεινόμενου χώρου.

   •   Τοπογραφική αποτύπωση.

   •   Χωροθέτηση και διαμόρφωση πάρκων

   •   Μελέτες οδοποιίας.

   •   Μελέτες (διεκπεραίωση φακέλων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

        περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης και λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες)

   •   Μελέτες για τη διασύνδεση των έργων στο δίκτυο.

   •   Μελέτες για την υπαγωγή έργων σε προγράμματα επιδότησης.

 

Το γραφείο δραστηριοποιείται κυρίως στις παρακάτω τεχνολογίες ΑΠΕ:

 

   •   Aιολικά πάρκα

   •   Φωτοβολταϊκά πάρκα